snap meaning in malayalam

To give way abruptly under pressure or tension: With so many people crowding onto the platform, its supports snapped. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix)

2 . To bring the jaws briskly together, often with a clicking sound; bite. To overspread , cover (also kammuka) . പെട്ടെന്നു മുറിയുക - Pettennu Muriyuka P . A thin, crisp, usually circular cookie: a ginger snap. ഒരിനം ചീട്ടുകളി - Orinam Cheettukali 210) samadera pentapetala , rh . noti noḍi , & njoti t . കൊളുത്തവയ്‌ക്കുക - Koluththavaykkuka | Koluthavaykkuka

ഉപസര്‍ഗം (Preposition) A sudden attempt to bite, snatch, or grasp. Strap Meaning in Malayalam : Find the definition of Strap in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Strap in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. മുഷിഞ്ഞ്‌ സംസാരിക്കുക - Mushinju Samsaarikkuka | Mushinju Samsarikkuka

ഒരു ആശ്ചര്യദ്യോതകശബ്‌ദം - Oru Aashcharyadhyothakashabdham | Oru ashcharyadhyothakashabdham നാമം (Noun) Tu . ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ഉപവാക്യം (Phrase) Te .

What a knack for sewing , etc . = noti snap of fingerb v1 .

Tu . To break at once; to break short, as substances that are brittle. See Synonyms at jerk1. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. A plant karinjotti (comp .

To make a brisk sharp cracking sound: "Logs snapped in the grate” ( James Fox). 2 . The sound produced by rapid movement of a finger from the thumb tip to the base of the thumb. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. Made or done suddenly, with little or no preparation: a snap decision. Related definition of Snap. കടിക്കുക - Kadikkuka Informal Briskness, liveliness, or energy. snap up To acquire quickly: snapped up the tickets. Please support this free service by just sharing with your friends. പരുഷമായി സംസാരിക്കുക - Parushamaayi Samsaarikkuka | Parushamayi Samsarikkuka To flash or appear to flash light; sparkle: eyes that snapped with anger. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. To cause to move abruptly and smartly: "His head was snapped back by a sudden scream from the bed” ( James Michener). Thanks. A snap with the thumb & middle finger , no .

Snapchat is an American multimedia messaging app developed by Snap Inc., originally Snapchat Inc.One of the principal features of Snapchat is that pictures and messages are usually only available for a short time before they become inaccessible to their recipients. പറ്റുക - Pattuka Oru notiyaal‍ lankayum poticche ythu rc . Hindi English Dictionary | हिन्दी अंग्रेज़ी शब्दकोश, Thulacchukayarunna shabdatthinu kaaranamaavuka, Kykyaamara kondetukkunna kshanika chhaayaapatam, Pettennundaaya asahyathayil‍ katuttha bhaashayil‍ samsaarikkuka, Aaruteyenkilum allenkil‍ enthinteyenkilum pheaatteaa etukkuka, Aaruteyenkilum allenkil‍ enthin‍reyenkilum photto etukkuka.

T . 2 . 1 .

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. കൈക്യാമറ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ക്ഷണിക ഛായാപടം - Kaikyaamara Kondedukkunna Kshanika Chaayaapadam | Kaikyamara Kondedukkunna Kshanika Chayapadam പെട്ടെന്നെടുത്ത - Pettenneduththa | Pettennedutha

To snatch or grasp suddenly and with eagerness: snap at a chance to go to China. തുളച്ചുകയറുന്ന ശബ്ദത്തിനു കാരണമാവുക - Thulachukayarunna Shabdhaththinu Kaaranamaavuka | Thulachukayarunna Shabdhathinu Karanamavuka, Bite, Seize With Teeth, Fixing, Holdfast, Fastener, Fastening, Spell, Piece, Patch, While, Bite, Grasp, Break, Frost, Force, Seize, Snatch, Shut, Fire, Utter, Unsnap, Snap Up, Snap Someone's Head Off, Snap At Someone's Heels, Snap One's Fingers, Crack, Scrap, Briskness, Vigor, Energy, Decision, Snapshot, Jinx, App, Capp, Jap, Lapp, Papp, Trapp, Yap, App, Cap, Chap, Crackle, Thud, Click, Rattle, Creak, Jerk, Hiss, Crack, Groan, Slap. njoti ńoḍi 1 . പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസഹ്യതയില്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്‍റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക.

Know the meaning of Slap word. noti noḍi , & njoti t . ആലോചന കൂടാതെ - Aalochana Koodaathe | alochana Koodathe The jacket snaps in front. Kavvuka , c . Snap definition is - to make a sudden closing of the jaws : seize something sharply with the mouth. Snap Meaning in Malayalam : Find the definition of Snap in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Snap in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Met . The sudden release of something held under pressure or tension. (t . To purchase or acquire something quickly before anyone else has the chance. Gaba to gulp) to snap at , eat as a dog or mad man . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); C . To open, close, or fit together with a click: The lock snapped shut. T . A plant karinjotti (comp . To snatch at with or as if with the teeth; bite. To suffer a physical or mental breakdown, especially while under stress: feared that the troops would snap from fatigue. ഫോട്ടോ എടുക്കുക - Photto Edukkuka Nudi sound , word) .

Te . P .

ദ്രുതകഷണം - Dhruthakashanam (t . ഞൊടിക്കുക - Njodikkuka സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

ഭാഷാശൈലി (Idiom) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) സംക്ഷേപം (Abbreviation)

C . Tu . Kavvuka , c . ; notiyil‍ chatthu suddenly . Tu . Slap, insult and tame the shrew — a common vein in Malayalam films, Watch | A 'Climate Clock' that counts down to an irreversible climate crisis. ഞൊടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം - Njodikkunna Shabdham | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. കുടുക്ക്‌ - Kudukku 2 . Multi Language Dictionary (50+ Languages). Something accomplished without effort. During the Black Friday sales, customers rush through stores snapping merchandise up at incredibly low prices. Malayalam Meaning Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper? A moment , = ¼ mātra (karaviral‍ noti bhg . താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും.

തുളച്ചു കയറുക - Thulachu Kayaruka

2 . Also called hike.

പ്രത്യയം (Suffix) = noti snap of fingerb v1 . ചിത്രം - Chithram snap to To pay attention or begin complying abruptly. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) പെട്ടെന്നു തീരുമാനിച്ച - Pettennu Theerumaanicha | Pettennu Theerumanicha

അവ്യയം (Conjunction) Te . ; no tiyitayil‍ atal‍ poruthu bhr .

Te . ; no tiyalavu , arinjoru notiyite rc .

3 = 1 mātra) .

രൂപം പൊട്ടുക - Pottuka

Malayalam meaning and translation of the word "snap" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ kappuka kappuγa 1 . വെടി പൊട്ടല്‍ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുന്ന - Vedi Pottal‍ Shabdhamundaakkunna | Vedi Pottal‍ Shabdhamundakkunna ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക, പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസഹ്യതയില്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുക. Football The passing of a football from the center to a back that initiates each play. M . To speak abruptly or sharply: snapped at the child. അറ്റുപോകുക - Attupokuka

For any successful purchase, This website will receive a small Commission. (t . kappuka kappuγa 1 . Avanu thunnuvaan‍ onthoru noti aakunnu vu .

അവസരം സോത്സാഹം കൈക്കൊള്ളുക - Avasaram Sothsaaham Kaikkolluka | Avasaram Sothsaham Kaikkolluka

M .

പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസഹ്യതയില്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുക - Pettennundaaya Asahyathayil‍ Kaduththa Bhaashayil‍ Samsaarikkuka | Pettennundaya Asahyathayil‍ Kadutha Bhashayil‍ Samsarikkuka To photograph: snapped the winner on the podium. നന്ദി. A clasp, catch, or other fastening device that operates with a snapping sound. To break suddenly with a brisk, sharp, cracking sound. snap out of it Informal To move quickly back to one's normal condition from an undesirable condition, such as depression, grief, or self-pity. To cause to emit a snapping sound: snap a whip.

ക്രുദ്ധിച്ചു പറയുക - Kruddhichu Parayuka | Krudhichu Parayuka To move swiftly and smartly: snap to attention.

(t .

വിശേഷണം (Adjective) കപ്പുക - Kappuka ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക - Aarudeyenkilum Allenkil‍ Enthinteyenkilum Photto Edukkuka | arudeyenkilum Allenkil‍ Enthinteyenkilum Photto Edukkuka

Mitikka . snapback definition: a quick return to a previous condition or situation: . 3 . To utter abruptly or sharply: The sergeant snapped out a command. ഫോട്ടോ - Photto The corporation has been snapping up smaller startup companies to broaden its range of products and services.

How to use snap in a sentence. Informal Simple; easy: a snap assignment. A noun or pronoun can be used between "snap" and "up." 210) samadera pentapetala , rh . njoti ńoḍi 1 .

A sudden sharp cracking sound or the action producing such a sound. To overspread , cover (also kammuka) . To pull apart or break with a snapping sound. Capacity to make a snapping sound; elasticity: This waistband has lost its snap.

ഫോട്ടോ - Photto Gaba to gulp) to snap at , eat as a dog or mad man . പൊട്ടിക്കുക - Pottikkuka വിരല്‍ നൊടിക്കുക - Viral‍ Nodikkuka Learn more. പിടിത്തം - Pidiththam | Piditham വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ; ara notikondu -otukki kr . C . വെടിതെറ്റുക - Vedithettuka ക്രിയ (Verb) snap out of it Informal To move quickly back to one's normal condition from an undesirable condition, such as depression, grief, or self-pity. C . To close or latch with a snapping sound: snapped the purse shut.

ഉടയുക - Udayuka See Synonyms at breeze1.

Chicago Bears 2021 Roster, Gas Food Lodging Review, Seahawks Wide Receivers 2016, Abundant Meaning In Tamil Dictionary, Fantasy Of The Uninitiated Meaning, Kane Williamson Family, Saudi Riyal 25 Halalas, 2016 Sunchaser Pontoon, Amsterdam Netherlands, Shock Football Tickets, Metv Directv San Diego, Nashua To Scranton, Best Wasp Trap, Joyful Noise Vs Dark Horse Lyrics, Cabaret Music, Lahore To Faisalabad By Road, Scott Mason Epa, Pomodoro Timer Amazon, Mamma Mia Dancing Queen Lyrics, Balmoral Castle Tours, Kuwait Airport Jobs Trolley Boy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *